Metsästysmajan ja tapahtumien varauskalenteri

MARTTILAN ERÄVEIKOT RY:N SÄÄNNÖT

 

1. §          Yhdistyksen nimi on Marttilan Eräveikot ry ja kotipaikka Marttilan kunta. Yhdistys kuuluu jäsenenä Suomen Metsästäjäliiton Varsinais-Suomen piiriin. Yhdistyksen toiminta-alue on Marttila.

2. §          Yhdistyksen tarkoituksena on harjoittaa maillaan järkiperäistä metsästystä ja riistanhoitoa sekä niiden edellyttämää luonnonsuojelua ja ampumaurheilua.

3. §          Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

1)      edistää ja valvoo metsästyslain ja hyvien metsästystapojen noudattamista;

2)      verottaa riistaa kannan kulloinkin sallimissa rajoissa;

3)      riistakannan lisäämiseksi parantaa riistan elinympäristöä, järjestää talviruokintaa, vähentää vahinkoa tuottavia eläimiä, suorittaa tarvittaessa riistanistutuksia ja huolehtii järkiperäisen metsästyksen ja riistanhoidon edellyttämästä luonnonsuojelusta;

4)      harjoittaa riistanhoidollista ja hyvien metsästystapojen mukaista koulutus- ja valistustoimintaa jäsenistönsä, maanomistajien ym. yleisön sekä nuorison keskuudessa;

5)      edistää puhdasrotuisten metsästyskoirien pitoa, koulutusta, käyttöä ja jalostusta;

6)      kehittää jäsenistönsä keskuudessa metsästysaseiden oikeata käyttöä ja järjestää metsästys- ja urheiluammunnan harjoittelu-, suoritus- ja kilpailutilaisuuksia, mitä varten yhdistys voi asianomaisella luvalla rakentaa ja ylläpitää ampumarataa.

4. §          Yhdistyksen jäseniksi pääsevät ne hyvämaineiset riistanhoitoa ja metsästystä harrastavat, yhdistyksen toiminta-alueella kirjoilla olevat tai yhdistyksen toiminta-alueella omistamansa metsästyskelpoiset alueet yhdistykselle metsästysvuokrasopimuksella vastikkeetta luovuttaneet henkilöt, jotka yhdistyksen johtokunta jäseniksi hyväksyy.

Jäsen on velvollinen noudattamaan metsästystä harjoittaessaan ja muussa toiminnassaan yhdistyksen sääntöjä ja päätöksiä sekä suorittamaan yhdistykseen liittyessään liittymismaksun ja toukokuun loppuun mennessä vuotuisen jäsenmaksun, joiden suuruuden yhdistyksen talvikokous vuosittain määrää. Jäsen on velvollinen pitämään luetteloa kaikesta kaatamastaan riistasta ja tekemään siitä sekä muista riistahavainnoistaan vuosittain tai tarvittaessa ilmoituksen yhdistyksen johtokunnalle.          

5. §          Jäsenen, joka rikkoo metsästyslainsäädäntöä, näitä sääntöjä, yhdistyksen kokouksen hyväksymiä ohjesääntöjä, tai kokouksen tekemiä päätöksiä, voi johtokunta erottaa yhdistyksestä. Samalla tavoin voidaan hyviä metsästystapoja rikkonut jäsen erottaa yhdistyksestä. Muulla paikkakunnalla asuvan maanomistajajäsenen, joka myy metsästysvuokrasopimuksella seuralle luovuttamansa tilan, jäsenyys päättyy sen vuoden lopussa, jona metsästysvuokrasopimus päättyy. Jäsen joka muuttaa seuran toiminta-alueelta voidaan erottaa muuttovuoden lopussa. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

Jäsenen, joka jättää jäsenmaksunsa kahdelta vuodelta suorittamatta, voidaan katsoa eronneen yhdistyksestä. Erottamisesta ja eroamisesta on tehtävä ilmoitus piirille.

Jos jäsen tahtoo erota yhdistyksestä, on hänen siitä ilmoitettava kirjallisesti johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle tai suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Eroava tai erotettu jäsen on velvollinen suorittamaan jäsenmaksunsa kuluvalta toimintakaudelta eikä hänellä ole oikeutta saada mitään yhdistyksen kiinteästä tai irtaimesta omaisuudesta.

6. §          Yhdistyksen tili- ja toimintavuosi on kalenterivuosi.

Yhdistystä edustaa ja sen asioita hoitaa sen lainmukaisena hallituksena talvikokouksen valitsema johtokunta, johon kuuluu puheenjohtaja ja 6 muuta jäsentä. Johtokunnan puheenjohtajan ja muiden jäsenten toimikausi on 3 vuotta. Vuosittain erovuorossa on 2 jäsentä. Erovuoroisuusjärjestys ratkaistaan ensimmäisellä kerralla arvalla. Tämän jälkeen erovuoroisuus määräytyy vuoron mukaan. Johtokunnan puheenjohtaja ja jäsenet erovuoroisten tilalle valitaan talvikokouksessa.

Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja edustaa yhdistystä johtokunnan toimeksiannosta. Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Johtokunta valitsee yhdistyksen sihteerin ja rahastonhoitajan. Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään 3 muuta jäsentä on saapuvilla. Äänten sattuessa tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa. Johtokunnan on jätettävä tilit viimeistään kymmenen (10) päivää ennen talvikokousta tilintarkastajille, joitten tulee palauttaa ne johtokunnalle viimeistään kaksi (2) päivää ennen talvikokousta.

7. §          Yhdistyksen varsinaisia kokouksia ovat talvikokous ja kesäkokous. Johtokunta kutsuu jäsenet kaikkiin kokouksiin vähintään 7 päivää ennen kokousta julkaistulla kuulutuksella Kunnallisessa Viikkolehdessä tai kirjallisella ilmoituksella jäsenille.

8. §          Jokaisella liittymismaksunsa ja kokoukseen mennessä jäsenmaksunsa maksaneella jäsenellä on yksi ääni.

9. §          Talvikokous pidetään tammikuun aikana ja käsitellään siinä seuraavat asiat:

1)        valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri;

2)        todetaan kokouksen laillisuus;

3)        valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa;

4)        esitetään johtokunnan laatima toimintakertomus kuluneelta toimintavuodelta;

5)        esitetään tilikertomus ja tilintarkastajain lausunto kuluneelta tilikaudelta, joiden perusteella päätetään tilien hyväksymisestä;

6)        päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle;

7)        toimitetaan johtokunnan puheenjohtajan vaali joka kolmas vuosi sekä valitaan muut johtokunnan jäsenet erovuoroisten tilalle sekä toimitetaan kahden tilintarkastajan kahden varatilintarkastajan vaali;

8)        vahvistetaan toiminta- ja riistanhoitosuunnitelma toimikautta varten;

9)        käsitellään toimintakauden tulo- ja menoarvio;

10)     määrätään yhdistyksen liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus;

11)     valitaan tarpeelliset jaostot ja toimikunnat;

12)     valitaan yhdistyksen edustajat ja heidän varamiehensä piirikokouksiin sekä määrätään heidän käytettävissään olevat asianomaisen piirin sääntöjen edellyttämät äänimäärät

13)     käsitellään muut johtokunnan tai yksityisten jäsenten johtokunnalle vähintään kolme viikkoa ennen talvikokousta esittämät ja kokouskutsussa mainitut asiat;

14)     päätetään kokouksen Suomen Metsästäjäliiton Varsinais-Suomen piirille tehtävistä esityksistä;

15)     päätetään kokouskutsutavasta 7. §:n rajoissa;

16)     käsitellään muut mahdolliset esille tulevat asiat, joista ei kuitenkaan voida tehdä päätöstä.

10. §      Kesäkokous pidetään viimeistään elokuun aikana ja päätetään siinä jäsenten ja heidän vieraittensa oikeudesta harjoittaa metsästystä yhdistyksen metsäalueilla edessä olevana metsästyskautena samoin kuin niillä toimeenpantavista rauhoituksista ym. riistan suojelutoimenpiteistä. Kokouksessa voidaan tehdä päätöksiä myös muista kokousilmoituksessa mainituista asioista.

11. §      Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään, milloin yhdistyksen aikaisempi kokous on niin päättänyt, milloin johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi tai milloin vähintään 1/5 jäsenistä sitä johtokunnalta kirjallisesti vaatii ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Ylimääräinen kokous on pidettävä 1 kuukauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä. Kokouskutsu lähetetään 7 §:ssä mainitulla tavalla.

12. §      Jäsenen oikeudesta ottaa mukaansa yhdistyksen metsästysmaille yhdistykseen kuulumattomia metsästäjiä ja heidän oikeudestaan metsästää sekä muista järjestysasioista määrätään yhdistyksen kokouksen hyväksymässä metsästyssäännössä ja päätetään vuosittain kesäkokouksessa.

13. §      Yhdistyksen on pidettävä luetteloa kaadetusta riistasta, suoritetuista riistanhoitotöistä ym. toiminnasta.

14. §      Yhdistys toimii jatkuvassa yhteistyössä toimialueensa yleisen riistanhoitoyhdistyksen ja Suomen Metsästäjäliiton Varsinais-Suomen piirin kanssa. Yhdistyksen on talvikokouksen jälkeen helmikuun 1. päivään mennessä lähetettävä piirille sen määräämän kaavakkeen mukaiset tiedot toiminnastaan, ilmoitus johtokunnan kokoonpanosta, jäsenluettelo ja vuosikertomus kaksina kappaleina sekä annettava tarpeen vaatiessa piirille sen pyytämät muut tiedot. Toimintavuoden aikana tapahtuneista toimihenkilö- ja jäsenmuutoksista on ilmoitus tehtävä välittömästi.

15. §      Näitten sääntöjen muuttamista ja yhdistyksen purkamista koskeva päätös on, ollakseen pätevä, tehtävä yhdistyksen kokouksessa sen jälkeen, kun johtokunta on asian käsitellyt ja asiasta on mainittava kokouskutsussa. Päätös tulee voimaan, jos sitä on kannattanut vähintään ¾ äänestyksessä annetuista äänistä.

16. §      Jos yhdistys puretaan, käytetään sen jäljelle jääneet varat viimeisen kokouksen mukaisesti johonkin yhdistyksen toimintaa lähellä olevaan tarkoitukseen. Purkamisesta on tehtävä ilmoitus piirille sekä yhdistysrekisteriviranomaisille.

17. §      Muuten noudatettakoon mitä laissa yhdistyksistä säädetään.